پروفسورمسعود گلزاری باستان‌شناس و ایران‌شناس پیشکسوت، شب گذشته در ۸۶ سالگی و بعد از عمری تلاش در شناخت ایران دامن از جامه خاکی برکشید.
کد خبر: ۸۸۰۴۷۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰ 27 July 2020

به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از فارس،مسعود گلزاری باستان‌شناس و ایران‌شناس پیشکسوت، شب گذشته در ۸۶ سالگی و بعد از عمری تلاش در شناخت ایران دامن از جامه خاکی برکشید.

پروفسور مسعود گلزاری مولف و مترجم و مصحح آثار بسیاری در حوزه باستان شناسی و تاریخ ایران و ادبیات کودک و نوجوان است. تألیفات او از حیث رجوع و استناد مقالات داخلی و خارجی جزو ارزشمندترین منابع دانشگاهی در تحقیقات تاریخی است.

کتاب او با عنوان «کردستان و کرمانشاه«، جز اولین آثار جامع علمی با موضوع معرفی آثار باستانی و فرهنگی تاریخی کردستان و کرمانشاه است.

« مسعود گلزاری» کرمانشاهی نبود، اما کرمانشاه را از هر کسی بهتر می‌شناخت

امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: خبر درگذشت پروفسور مسعود گلزاری باستان شناس، پژوهشگر، مترجم، ایران شناس و کورد پژوه بزرگ موجب تألم و تأثر فراوان شد، بدون تردید وفات این بزرگ مرد نقصان بزرگی برای جامعه باستان‌شناسی و تاریخ‌دانان ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: پروفسور گلزاری سال‌های زیادی از عمر گهربار خود را صرف مطالعه، پژوهش و کاوش در تاریخ و فرهنگ مردمان غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه کرد، او کرمانشاهی نبود اما کرمانشاه را از هر کسی بهتر می‌شناخت.

پروفسور گلزاری متولد سال ۱۳۱۳ در تهران است و از سال ۱۳۳۸ در کرسی تدریس قرار گرفت و تا امروز آثار ارزشمند بسیاری از خود به جای گذاشته است.

وی بدون تردید از برترین کردپژوهان و کرمانشاه شناسان و محققان عرصه تاریخ ایران بوده و است.

برخی آثار پروفسور مسعود گلزاری عبارتند از :

ادی‍ب ال‍م‍ل‍ک، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی بن علی، س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک ب‍ه ع‍ت‍ب‍ات (دل‍ی‍ل ال‍زای‍ری‍ن)، ت‍ص‍ح‍ی‍ح م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.

رابینسون، اندرو، داستان نگارش (تاریخ خط)، ترجمهٔ مهردخت وزیرپورکشمیری و زهره میرحسینی، ویرایش مسعود گلزاری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۸.

وزیرپور کشمیری، مهردخت، مرجع‌شناسی عمومی لاتین، ویراسته مسعود گلزاری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۶.

واسمن، آن، گ‍ام‌ه‍ای ن‍و در ارائ‍هٔ خ‍دم‍ات ک‍ت‍اب‍داران م‍درس‍ه‌ه‍ا: ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای س‍اده ب‍رای م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ان ک‍ت‍اب‍داری و ف‍ن‌آوری آم‍وزش‍ی در م‍درس‍ه، ت‍رج‍م‍هٔ م‍ه‍ردخ‍ت وزی‍رپ‍ورک‍ش‍م‍ی‍ری و ش‍ای‍س‍ت‍ه خ‍زائ‍ل‍ی، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دب‍ی‍زش، ۱۳۸۴.

ف‍راه‍ان‍ی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن م‍ه‍دی، س‍ف‍رن‍ام‍هٔ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ح‍س‍ی‍ن‍ی ف‍راه‍ان‍ی: ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ه‍.ق، ب‍ه‌ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: ف‍ردوس‍ی، ۱۳۶۲.

نامی ، م‍ی‍رزا اب‍راه‍ی‍م، س‍ف‍رن‍ام‍هٔ اس‍ت‍رآب‍اد و م‍ازن‍دران و گ‍ی‍لان و...، ب‍ه ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، [۱۳۵۵].

پروفسور گلزاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیت مؤثری داشته است که برخی آثار او در این مورد عبارتند از:

اح‍ی‍ای‍ی، م‍ح‍م‍ود، ۳۶۵ ق‍ص‍ه ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب، ب‍ازن‍وی‍س‍ی م‍ح‍م‍ود اح‍ی‍ائ‍ی، زی‍ر ن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: اش‍اره-دادج‍و، ۱۳۸۲.

نخ‍ودی، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م‍ح‍م‍ود م‍ش‍رف آزاد ت‍ه‍ران‍ی، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن م‍ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.

خ‍ال‍ه ت‍پ‍ل‍ی، ل‍پ‍اش گ‍ل‍ی، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م. آزاد، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.

ش‍ه‍ر س‍ب‍ا، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م‍ح‍م‍ود م‍ش‍رف آزاد ت‍ه‍ران‍ی، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن م‍ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.

م‍ش‍رف‌آزادت‍ه‍ران‍ی، م‍ح‍م‍ود، خ‍ان‍م خ‍ان‍م‌ه‍ا و ح‍س‍ن‍ک، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م. آزاد، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.

ورن، ژول، م‍ی‍ش‍ل اس‍ت‍روگ‍ف، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۹.

ورن، ژول، ن‍اخ‍دای پ‍ان‍زده س‍ال‍ه، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادجو، ۱۳۶۴.

ورن، ژول، ف‍رزن‍دان ک‍اپ‍ی‍ت‍ان گ‍ران‍د، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۳.

ورن، ژول، ف‍ان‍وس‍ی ب‍ر ت‍ارک دن‍ی‍ا، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.

توای‍ن، م‍ارک، م‍اج‍راه‍ای ه‍اک‍ل‍ب‍ری ف‍ی‍ن، ت‍رج‍م‍هٔ س‍وداب‍ه زرک‍ف، زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.

ل‍ن‍دن، ج‍ک، س‍پ‍ی‍د دن‍دان، ت‍رج‍م‍هٔ م‍ح‍م‍د ش‍اطرل‍و، زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.

منبع: فارس
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار