اضافه شدن برخی از نقاط شهرستان کرمانشاه به مناطق جنگی/ فیلم
{$sepehr_code_2676}